Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

AHMET GÜNEŞTEKİN (Bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyim. Bu bilinçle Veri Sorumlusu olarak siz değerli ziyaretçilerimin http://ahmetgunestekin.com/ sitesine (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) yapacağı ziyaret esnasında işlenecek kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) başta olmak üzere tüm yasal mevzuata uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayım.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Veri sorumlusu olarak; veri sahiplerine karşı olan yükümlülüklerimi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinizi başta Kanun olmak üzere ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde mevzuattan kaynaklı sorumluluklarımı yerine getirmek, faaliyetlerimin yürütülmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, amaçlarıyla hukuka uygun surette IP veya PORT numaralarını, yazışmalar için kullanacağınız (zorunlu olmamakla birlikte) ad soyad bilgisi, e-mail adresiniz ve bizimle paylaşacağınız diğer verileri toplamakta ve işlemekteyim. Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işbu internet sitesi, internet sitesi çerezleri vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Tarafımda bulunan mevcut kişisel veriler açık rızanıza veya mevzuatlarda öngörülen işleme talimatlarına uygun olarak veya imzalamış olduğumuz sözleşmeler çerçevesinde yükümlülüklerimin yerine getirilmesine veya tarafıma ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına veya veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veya meşru menfaatlerim için veri işlenmesinin zorunlu olmasına, veya veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimi yerine getirmeme istinaden, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerine başvurularak işlenecektir. İlgili kişisel verileriniz Web Sitesinde geçireceğiniz ve Web Sitesi’nin erişilebilir olduğu zaman süresince ve ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği periyot boyunca tarafımca işlenecek ve hukuki zamanaşımı süreleri uyarınca muhafaza edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, aramızda varsa akdedilen sözleşmeler, Web Sitesini yapılan ziyaret, kullanım sırasında kurulan iletişimler ve diğer benzer vasıtalarla, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, faaliyetlerimin sürdürülebilmesi için Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tarafından öngörülmesi veya mevzuat tarafından öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda ilgili hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için ve bununla sınırlı olarak, yukarıda sayılan temel ilkelere ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak olup, bununla birlikte, aşağıda belirtilen kişilere de aktarabilir:

 

 1. Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli olması durumunda, faaliyetlerimi yürütebilmek amacıyla iş birliği yaptığım/yapacağım kurum, kuruluşlarla, hizmet, destek ve danışmanlık aldığım/alacağım danışman, mali müşavir, denetçi gibi üçüncü kişiler ile haklarımın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerim kapsamında paylaşılabilecektir.
 2. Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmî kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Değerli ziyaretçilerimiz uygun gördükleri takdirde Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan tarafıma başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler. Buna göre Sayın Veri Sahipleri;

 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme,

haklarına sahiptirler.

 

 

 1. Başvuru Usulü

Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talepler, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte,

 

 1. Yazılı ve ıslak imzalı olarak “Refik Saydam Caddesi No: 28, 34440 Beyoğlu İstanbul” adresine veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafıma daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilecektir. Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

 

Veri sahiplerinden gelecek aşağıda yer alan talepleri içeren Türkçe yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde e-posta veya fiziksel mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemler yapılacaktır. İlgili cevabın hazırlanmasında yapılan işlemlerin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde ilgili maliyet başvurandan talep edilecektir.

 

Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte; başvuranın

 

 1. Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 5. Talep Konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir

 

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacak olup başvuruya ilişkin cevaplamalar Kurul tarafından yayınlanan tebliğ kapsamında ücretlendirilecektir. Değerli ziyaretçilerimiz, yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla tarafım ile info@ahmetgunestekin.com e-posta adresi üzerinden de yazılı başvuru yaparak her zaman iletişime geçebilirler.